Nyttig, men unøyaktig om jus og saksbehandling

Nyttig, men unøyaktig om jus og saksbehandling

Boken omhandler helse- og omsorgstjenesteloven fra 2011. Den er inndelt i fem deler og omtaler både saksbehandling, kommunens ansvar og plikter, brukerrettigheter, internkontroll og kvalitetsforbedring. Først presenteres hovedtrekkene i «lovreformen», som om dette er noe entydig.

Nyttig, men unøyaktig om jus og saksbehandling | Request PDF

Request PDF on ResearchGate | On Jan 1, 2015, Bente Ohnstad and others published Nyttig, men unøyaktig om jus og saksbehandling

Bente Ohnstad | Tidsskrift for Den norske legeforening

Nyttig, men unøyaktig om jus og saksbehandling. Bente Ohnstad. 27.01.2015. Skaug, Lasse Jus og saksbehandling i den kommunale helse- og omsorgstjenesten 231 s. Oslo: Kommuneforlaget, 2013. Pris NOK 398 ISBN 978-82-446-2124-3 Boken omhandler helse- og omsorgstjenesteloven Nyeste ledige stillinger fra legejobber.no.

Forvaltningsrett – nyheter og ajourføring – JUS

Her kan du sikre deg at du får med deg både ny lovgivning, rettspraksis, Sivilombudsmannens uttalelser og annet relevant stoff, så du «kvalifiserer» din saksbehandling eller rådgivning på området. I år går vi dessuten i dybden på temaet «Tilskuddsforvaltning og forvaltningsretten».

Bente Ohnstad | Inland Norway University of Applied

Quality assurance of health services includes elements of both medicine and law. The professional standard has to be defined by the medical establishment, while the legislation points out the

Bachelor i jus og ledelse – Annen utdanning – Diskusjon.no

Nå vet jeg ikke noe om den utdannelsen du sikter til, men det virker litt som om man kan falle mellom to stoler: Man kan litt om ledelse, men ikke nok til å hevde seg i konkurransen med folk med en «ren» lederutdannelse; og man kan litt om jus, men ikke nok til å konkurrere med jurister.

[PDF]

IKT i saksbehandling og beslutninger – uio.no

og forutsigbar informasjonsbehandling, men kan la menneskene foreta endelige vurderinger og ha styring og kontroll der dette er ønskelig –Utnytter også muligheten til å produsere nye data om de ulike prosessene i saksbehandlingen, og om resultatene av saksbehandlingen, slik at en kan styrke grunnlaget for økt politisk styring og kontroll

Klargjøring om løyvefritak for persontransport betyr økt

Les mer om presiseringene i brevet fra Samferdselsdepartementet (PDF). Håper på mer forutsigbar saksbehandling – At departementet nå klargjør disse tingene, er viktig, og det vil forhåpentlig bidra til en mer forutsigbar saksbehandling.

Namsfullmektig ved Namsfogden i Oslo – Rettssosiologi

Ebba Rysst Heilmann er namsfullmektig ved Namsfogden i Oslo og arbeider med saksbehandling innen sikring av pengekrav. Ebba Rysst Heilmann forteller at rettssosiologiens samfunnsvitenskapelig tilnærming til juridiske problemstillinger har gitt henne nyttig kompetanse som hun daglig anvender i sine arbeidsoppgaver.

Hvilken rett har vi til å kreve våre utgifter – va-jus

Hvis entreprenøren følger de anvisningene som kommunen har gitt i det enkelte tilfelle, og ledningen likevel skades, er det vanlig at kommunen dekker kostnadene ved graveskader, men hvis entreprenøren ikke har meldt skikkelig fra om gravingen, må entreprenøreren dekke kostnaden ved graveskader.

EIK – Smart og Gunstig Egeninkasso og Innfordring for Kommuner

Støtte til saksbehandling og vurdering av eldre restanser. opplæring & kurs om rutiner og innfordringskultur. Registrer deg med navn og epost, så sender vi deg nyttig informasjon om innfordring, endringer i inkassolovene og EIK. First Name. Last Name. Email Address. Sign Up.

[PDF]

DEN NORSKE KIRKE Hobøl og Tomter menighetsråd

Høringen gjelder her prosessen frem mot 2017. Virksomhetsoverdragelsen handler mye om jus, og får i første omgang størst konsekvens for de ansatte (prester og ansatte ved bispekontor og kirkeråd) som skal «overdras» til ny arbeidsgiver. Menighetsrådene vil likevel bli indirekte berørt, og begge prosessene henger naturligvis sammen.

Løyvefritak – NHO Reiseliv: Arbeidsgiver- og

Løyvemyndigheten skal oversende kopi av vedtaket om løyvefritak til de lokale kontrollmyndighetene (politiet og Statens vegvesen). Kjøretøyenes registreringsnummer skal fremgå av vedtaket. Søker må for øvrig oppfylle andre lovpålagte krav som stilles for næringsvirksomhet. Saksbehandling