Fjellreven er kritisk truet, - nå går Norge og Sverige sammen

Fjellreven er kritisk truet, - nå går Norge og Sverige

Norge og Sverige går sammen om å styrke vernet av fjellreven, som er kritisk truet i begge land. Norge og Sverige deler den siste resten av den skandinaviske bestanden av fjellrev, og risikoen

Fjellreven truet av tøff fangst og rødrev? – forskning.no

Den syvende og siste hypotesen til forskerne om årsaken til fjellrevens fall, spiller sammen med den første hypotesen om at fjellreven er kommet under et kritisk bestandsnivå. Denne årsaken er todelt og går på genetiske endringer og demografiske effekter.

Fjellreven: Derfor er den kritisk truet av et varmere klima

Fjellreven ble fredet i Norge allerede i 1930, men i 2015 er den fortsatt kritisk truet på den Norske Rødlista. Til tross for fredning i over 85 år, har ikke bestanden tatt seg opp igjen. I dag er fjellreven oppført som direkte truet på den nasjonale rødlisten for truede arter.

Norge og Sverige vil hjelpe fjellreven – NRK Nordland

Norge og Sverige går sammen om å styrke vernet av fjellreven, som er kritisk truet i begge land. Se bildene av fjellrevene i Nordland Slik så det ut på denne tiden i 2010.

Fjellreven. en truet art i de skandinaviske fjellene. Om

Endringer i smågnagerdynamikken og ekspansjon av rødrev regnes som de viktigste årsakene, men en lang rekke faktorer spiller inn. Derfor er fjellreven nå en kritisk truet art både i Norge og i Sverige. Bestanden er så liten at den er helt avhengig av forvalt ningstiltak for å …

Fjellrev – naturvernforbundet.no

Fjellreven er kritisk truet, og regnes ved siden av ulven som Norges mest truede pattedyr. Fjellreven ble fredet allerede i 1930, men fjellrevbestanden har ikke greid å ta seg opp igjen.

Går sammen for å hjelpe fjellreven – NRK Trøndelag

Norge og Sverige går sammen om å styrke vernet av fjellreven, som er kritisk truet i begge land. De to landene deler den siste resten av den skandinaviske bestanden av fjellrev.

Norsk institutt for naturforskning > Våre fagområder

Derfor er fjellreven nå en kritisk truet art både i Norge og i Sverige. Bestanden er så liten at den er helt avhengig av forvaltningstiltak for å komme tilbake til et bærekraftig nivå. Med kunnskap om årsakene til fjellrevens tilbakegang kan vi sette inn tiltak som kan bidra til å styrke fjellrevbestanden.

Fjellrev – Wikipedia

Som art regnes den som direkte truet i Norge, Sverige og Finland, der den står oppført på nasjonal rødliste over truede arter. I Norge har arten status som kritisk truet. Den 23. januar 2015 ble det av Kongen i statsråd bestemt at fjellreven i Norge skulle få status som prioritert art.

Vitenskapelig(e) navn: Vulpes lagopus, Linnaeus, 1758, Alopex lagopus

Fjellrev – WWF

Fjellreven er monogam, og et par kan holde sammen hele livet. De oppfostrer valpene sammen og forsvarer sitt felles territorium. I Sør-Norge graves hiene ofte ut i grus, sandrygger og løsmasser, mens fjellreven på Svalbard finner hi i fjellsprekker og under steinblokker.

Samarbeider om fjellreven i Skandinavia – regjeringen.no

Fjellreven er kritisk truet i Norge og sterkt truet i Sverige. Den står i fare for å dø ut i Skandinavia. Derfor har de to landene gått sammen om å lage en handlingsplan som skal bidra til å styrke livsvilkårene til fjellets lille storsjarmør.

Fjellrev i Norge 2017. Resultater fra det nasjonale

Fjellreven er fortsatt oppført som kritisk truet på den norske rødlista (2015). Overvåkingsprogrammet for fjellrev ble etablert i sin nåværende form i 2003, da den første handlingsplanen kom, og er nå forankret i den nye handlingsplanen for fjellrev (2017-2021).

Rekordår for fjellreven i 2014 – regjeringen.no

Fjellreven er kritisk truet, og jeg vil arbeide for å styrke artens vern, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft. Et av Norges mest utrydningstruede pattedyr. Fjellreven har ekstremt høy risiko for å dø ut fra norsk natur og er derfor registrert som kritisk truet i Norsk rødliste for arter 2010, og.

Topp for fjellreven midt i Norge – miljodirektoratet.no

Fjellreven er listet som kritisk truet i Norsk Rødliste 2010. Bestanden i Norge i dag teller ca. 125 voksne individer. Hovedutbredelsen er fra Midt-Norge og nordover.