Kan arbeidsgiver endre de ansattes pensjonsordning?

Kan arbeidsgiver endre de ansattes pensjonsordning? | Virke

Mar 29, 2017 · Jus på en onsdag Kan arbeidsgiver endre de ansattes pensjonsordning? Publisert: 29.03.2017 Som arbeidsgiver er man pålagt å ha en kollektiv tjenestepensjon for sine ansatte. Endringer i lovverk, samfunnsforhold eller i bedriftens økonomiske situasjon kan medføre at arbeidsgiver på et gitt tidspunkt må vurdere den eksisterende pensjonsordning.

Author: Cathrine Gundersen Walding

Arbeidsgivers adgang til å endre de ansattes pensjonsordning

5 1 Innledning 1.1 Problemstilling og tema Problemstillingen for oppgaven er arbeidsgivers rettslige adgang til å endre de ansattes pensjonsordning ensidig. Dette er i første omgang et spørsmål om pensjonsordningen kan endres ensidig av arbeidsgiver, og i de tilfeller der arbeidsgiver har en slik endringsadgang, er det av interesse å vurdere omfanget av, og grensene for, denne

[PDF]

Arbeidsgivers adgang til å endre de ansattes pensjonsordning

1.3.2 Hensynet til arbeidsgiver Generelt kan man si at arbeidsgiver kan ha praktiske og økonomiske motiver for å endre de ansattes pensjonsordning. De økonomiske begrunnelser arbeidsgiver har for å endre pensjonsordningen, kan være alt fra ønsket om å øke et allerede høyt overskudd, til å redde en bedrift fra konkurs.

– Kan arbeidsgiver uten videre endre bedriftens

Her gikk flere ansatte til sak mot arbeidsgiver Fokus Bank, fordi Fokus Bank ensidig besluttet å endre fra en ytelsesbasert til en innskuddsbasert pensjonsordning. Høyesterett fastslår at arbeidsgiver som utgangspunkt kan foreta en slik endring, uten at de ansatte kan motsette seg endringen.

Dom i Høyesterett – Arbeidsgivers rett til å endre

Dom i Høyesterett – Arbeidsgivers rett til å endre ansattes pensjonsordning. Høyesterett avsa 7. april dom HR-2010-571-A om hvorvidt arbeidsgiver ensidig kan endre de ansattes pensjonsordning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert. Avgjørelse ⏲ 13. april 2010 Beate Kronen Del artikkel Høyesterett avsa 7. april dom HR-2010-571-A om hvorvidt arbeidsgiver ensidig kan endre de ansattes

Arbeidsgivers berettigelse til ensidig å endre de ansattes

De ansatte anførte at de hadde ervervet individuelle rettigheter til å ha en ytelsesbasert pensjonsordning, dvs. en pensjonsordning der pensjonen, sammen med utbetalinger fra folketrygden, var fastsatt til 70 % av sluttlønnen ved full opptjeningstid.

Endring av pensjonsordninger – Magma

Temaet for artikkelen er i hvilken grad arbeidsgiver fritt kan endre eller avvikle en pensjonsordning, eller om bedriften er bundet til å videreføre ordningen med mindre det oppnås enighet med de ansatte om endringer. Partsforholdet i en pensjonsavtale

Ansatte i Fokus Bank tapte pensjonstrid i Høyesterett – Magma

De ansatte protesterte mot dette og gikk til sak mot banken. Nå har banken fått medhold i Høyesterett. Spørsmålet Høyesterett tok stilling til var om arbeidsgiver ensidig kan endre de ansattes pensjonsordning fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjon. Enstemmig dom …

Dom i Frostating lagmannsrett – Arbeidsgivers adgang til å

Arbeidstakerne hadde to år tidligere fått velge pensjonsordning, og mente at banken ikke kunne endre ordningen. Lagmannsrettens flertall kom til at banken ikke hadde anledning til å endre pensjonsordningen, de aktuelle arbeidstakerne hadde krav på de …

Når du vil endre ansattes stillinger – Dagens Perspektiv

Det nye tilbudet vil typisk være et tilbud om en ny stilling eller en endring av arbeidsbetingelsene. Arbeidsgiver plikter å gå frem på denne måten når endringene er så store og vesentlige at de ikke kan gjennomføres i kraft av styringsretten. Det er da de vanlige oppsigelsesreglene som må følges.

Ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse

Fordi reglene om virksomhetsoverdragelse ivaretar de ansattes rettigheter, kan partene, arbeidsgiverne og de ansatte, ved deres organisasjoner, være uenige om eierskiftet er en virksomhetsoverdragelse. For de ansatte er det absolutt en fordel at et eierskifte er en virksomhetsoverdragelse i …