Forslag om fredning av Romanivillaen / Nyhetsarkiv 2017 / Aktuelt

Forslag om fredning av Romanivillaen / Nyhetsarkiv 2017

Om Romanivillaen «Villaen» på gården Øverland på Nedstrand i Tysvær kommune ble oppført på 1700-tallet. Tidlig på 1900-tallet ble bygningen flyttet fra gården Hålå i …

Forslag om fredning av Øya gård / Nyhetsarkiv 2017

Aktuelt; Nyhetsarkiv 2017; Forslag om fredning av Øya gård Forslag om fredning av Øya gård. Publisert 23. okt. 2017, oppdatert 20. okt. 2017 Skriv ut. Gården Øya er karakteristisk for Dalaneområdet i Sør-Rogaland og er et viktig eksempel på en type gård som har blitt drevet i dette området på 1700-, 1800-, og 1900-tallet.

Nyhetsarkiv – Riksantikvaren

Aktuelt; Om oss; Tema; Prosjekter; Veiledning; 8. november 2017 Verdien av kulturarv. 7. november 2017 Med døden til følge på Svalbard. 3. november 2017 Riksantikvaren varsler oppstart av fredning av Oscarsborg festning. 9. september 2013 Mo kirkeruin åpnet etter konservering.

REFERATSAKER – HOVEDUTVALG TEKNISK OG MILJØ 05.10.2017

referatsaker – hovedutvalg teknisk og miljØ 05.10.2017; skudeneshavn kulturmiljØ – karmØy kommune – forslag om fredning; forslag til forskrift om fredning av skudeneshavn kulturmiljø; svar – hØring – handlingsplan for fylkesveier i rogaland 2018 – 2021; handlingsplan for fylkesveger i rogaland 2018 – 2021 invitasjon til kommunene om innspill

Romanivillaen i Tysvær fredet / Aktuelt – Rogaland

Romanivillaen ble antageligvis bygget på gården Hålå i Indre Amdal på 1700-tallet, som et lite våningshus. Bygningen ble flyttet til nåværende plassering på Nedstrand på gården Øverland på begynnelsen av 1900-tallet.

REFERATSAKER – HOVEDUTVALG OPPVEKST OG KULTUR 18.10.2017

referatsaker – hovedutvalg oppvekst og kultur 18.10.2017 SKUDENESHAVN KULTURMILJØ – KARMØY KOMMUNE – FORSLAG OM FREDNING FORSLAG TIL FORSKRIFT OM FREDNING AV SKUDENESHAVN KULTURMILJØ

Romanivillaen, gnr./bnr. 188/1, i Tysvær kommune – forslag

1 Romanivillaen, gnr./bnr. 188/1, i Tysvær kommune – forslag om fredning Riksantikvaren har myndighet til å fatte vedtak om fredning. Det er regionalforvaltningen som normalt starter opp en fredningssak. Rogaland fylkeskommune sender med dette forslag om fredning av Romanivillaen på offentlig ettersyn jf. saksbehandlingsreglene i kulturminneloven 22 nr.

Høringer og kunngjøringer – Riksantikvaren

Riksantikvaren.no / Aktuelt / Høringer og kunngjøringer Aktuelt Nyheter; Høringer og kunngjøringer 17. oktober 2017 Høring: Fredning av kulturminner i landsverneplan for Kulturdepartementet. 5. juli 2017 Forslag om fredning av eiendommer i Justis- og beredskapsdepartementets landsverneplan.

Bjarkøy batteri Harstad kommune gnr. 1 25, dele r av bnr

Romanivillaen, gnr./bnr. 188/1, i Tysvær kommune – forslag om fredning. Romanivillaen, gnr./bnr. 188/1, i Tysvær kommune – forslag om fredning Riksantikvaren har myndighet til å fatte vedtak om fredning. Det er regionalforvaltningen som normalt starter opp en fredningssak. Detaljer

Innst. 305 L (2017-2018) – stortinget.no

Departementet viser til at det ble avholdt administrativt konsultasjonsmøte med Sametinget 5. desember 2017, der det ble konstatert enighet om forslag til lovendring og behovet for visse presiseringer i proposisjonsteksten.

Høring av forslag om endring av kulturminneloven

Klima- og miljødepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven). Departementet foreslår å endre bestemmelsen i kulturminneloven § 4 annet ledd slik at grensen for automatisk fredning av samiske kulturminner settes til 1917.

Nyheter – Gjerstad Historielag – gjh.no

Forslag til fredning av Eikelands Verk 9. oktober, 2016. Aust-Agder fylkeskommune har sendt forslag til fredning av Eikelands Verk på høring til Gjerstad kommune. Kommunestyret skal behandle saka i møte 22. oktober. Her kan du lese alle dokumentene.